Algemene ledenvergadering van de Remonstrantse gemeente Dordrecht

Algemene ledenvergadering van de Remonstrantse gemeente Dordrecht
Datum 11 april 2018
Tijd 20:00 - 23:00 uur
Locatie Dordrecht

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE REMONSTRANTSE GEMEENTE DORDRECHT
op woensdag 11 april 2017, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Financiële verslaglegging.
3. Verslag kascommissie.
4. Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Samenstelling kerkenraad.
Rooster van aftreden kerkenraadsleden:
Carolien van de Lagemaat, voorzitter, herkiesbaar
Henzeline Louman, 1e secretaris, niet herkiesbaar
Inge Maters, 2e secretaris, niet herkiesbaar
Wout-Jan Louwaars, penningmeester, herkiesbaar.
Dave de Roos heeft zich beschikbaar gesteld toe te treden tot de kerkenraad.
Een eventueel bezwaar hiertegen kunt u kenbaar maken vóór 26 maart.
Het zou fijn zijn als nog meer mensen zich vóór 26 maart zouden aanmelden voor lidmaatschap van de kerkenraad.
6. Onderhoudsplan gebouw: herstel orgel, renovatie keuken en toiletten.
7. Bestaat de behoefte aan een kerkdienst op zondag 5 mei 2019?
8. Door gemeenteleden tijdig ingediende vragen/onderwerpen.
9. Sluiting.
Nb.
* De gemeenteleden hebben al kunnen reageren op de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze notulen zijn vervolgens vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 22 augustus 2017.
* Het jaarverslag en de jaarcijfers van 2017 liggen ter inzage in de kerkenraadskamer.

Agenda