Nieuwsbrief 17 februari 2018

NIEUWSBRIEF 17 februari 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 3 maart verschijnen De volgende deadline is dan ook 2 maart 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

VERVOER NAAR DE KERK GEZOCHT

Tot op heden heeft zich niemand bij mij gemeld om op zo nu en dan een ouder iemand met te nemen naar
de kerk en ik weet dat er meerdere mensen zijn die nog wel eens een kerkdienst of een lezing willen
bijwonen, maar daar zonder hulp niet meer toe in staat zijn. Ik weet dat ik bepaalde mensen kan
benaderen om een keer iemand op te halen.

Als er mensen zijn die een keer opgehaald willen worden om naar de kerk te gaan meld u dan bij mij, dan
regel ik dat u opgehaald wordt.

Dit kan via penningmeester@remonstrant.nl

WAT IS GOD – VERSLAG VAN DE LEZING VAN TON DE KOK (14 FEBRUARI)
Op 14 februari bezochten ongeveer dertig mensen de lezing van dr. Ton de Kok bij de Remonstrantse Gemeente. De lezing had als titel ‘Wat is God? Filosofen, wetenschappers en kunstenaars op zoek’.
De 76-jarige de Kok deelt zijn leven in drie periodes in: een musculaire fase bij het Corps Mariniers en de commando’s; een politieke fase in de Tweede Kamer tijdens drie kabinetten Lubbers en een cerebrale fase, waarin hij onder andere promoveerde en – tot op de dag van vandaag – levenbeschouwend onderwijs geeft. ‘Ik wilde met jongeren nadenken over het bestaansmysterie,’ stak de Kok van wal. ‘De wetenschap, defilosofie én de kunsten zoeken allemaal naar de oorzaak van alles, maar we weten nog steeds niets. In feite kijken we allemaal door een sleutelgat. De vraag ‘waarom is er iets en niet niets’ is onmogelijk te beantwoorden, omdat mensen causaal (vierdimensionaal) denken.’
De Kok leidde zijn publiek door drieduizend jaar aan godsbeelden. De religie was geboren op het moment dat de mens God naar zijn beeld en gelijkenis schiep. Dit persoonlijk godsbeeld kwam al vierhonderd jaar voor Christus onder druk te staan. Democritus, de eerste materialist, stelde toen dat alles oorzaak en gevolg is volgens onwrikbare natuurwetten. Atomen zijn daarbinnen de bouwstenen van alles. Spinoza introduceerde tweeduizend jaar later ‘God natuur’, een godsconcept waarin God almachtig, alwetend, algoed en alom aanwezig is. Meditaties, aanvaarding en berusting zijn daarbinnen de elementen die troost bieden, maar geen hoop.
De Kok: ‘Ik heb weinig atheïsme ontdekt bij de grote Bètawetenschappers, zoals Einstein, Planck, Lemaître of Van Acquino en het zelfde geldt voor de grote kunstenaars als Van Gogh, Munch, Mondriaan en Vroman. Ieder van hen onderzocht op geheel eigen wijze de goddelijke oorsprong van het ordenend beginsel en vertaalde dit in zijn werk.’
Op basis hiervan trekt de Kok de conclusie dat ongeacht je vertrekpunt iedereen rond hetzelfde bestaansvraagstuk cirkelt. Het is steeds een ander vlak van hetzelfde fenomeen: of je nu de oerknal bestudeert, het uitdijend universum, de kwantummechanica, das Ding an sich op het doek herschept of het systeem in woorden vervat. ‘Een gelovige redeneert deductief: hij begint bij God en komt uit in de wereld. Een wetenschapper redeneert inductief: hij start met een onderzoek naar hoe de wereld in elkaar zit en komt uit bij God.’
Dit alles leverde na de koffiepauze een geanimeerde discussie op. ‘Stel dat God bestaat,’ vroeg iemand. ‘Wie heeft God dan geschapen?’ Een veel gestelde en fundamentele vraag, volgens De Kok. Het antwoord is niet te geven, maar zowel christenen als Spinoza zeggen dat God eeuwig is. In onze ultieme werkelijkheid zit een onstuitbare kracht, die seizoenen doet wisselen, leven doet opbloeien. We weten niet waar die kracht vandaan komt. Daar moeten we het mee doen.
Iemand anders vroeg zich af hoe je de afstand overbrugt als vrijzinnige ‘God natuur’- aanhanger en mensen met een persoonlijk godsbeeld. De Kok zag die tegenstelling niet zo scherp. ‘Soms kan een persoonlijk godsbeeld troost en veiligheid bieden. Waarom zou je daar tegen zijn? Je moet alleen niet de discussie aangaan over wat beter is of ‘waar’. Daar kom je nooit uit, simpelweg omdat het antwoord onbekend is.
Carolien van de Lagemaat sloot de avond af met de conclusie dat een persoonlijk godsbeeld een zegen kan zijn, die het leven op gezette tijden overzichtelijk maakt. In de kern komt het er op neer dat je God in alles kunt vinden en dat de kunst van het leven uit overgave en aanvaarding bestaat.
Karin de Roos

COLLECTE DOEL FEBRUARI 2018 PORRIDGE PROJECT IN OEGANDA
Het Porridge (pap) Project is in 2012 opgezet voor de Adesso Primary School: een basisschool op het platteland van Oeganda (Oost Afrika). Vele kinderen komen, soms zonder ontbijt, lopend over de lange zandwegen naar school en hebben in de middagpauze niets te eten. Het gevolg is dat ze zich slecht kunnen concentreren in de klas en dat terwijl onderwijs zo ontzettend belangrijk is: hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen, vaardigheden en kennis opdoen. Het brengt niet alleen kinderen tot bloei, maar ook dorpen en de omgeving, op zowel sociaal als economisch vlak. Naast kennis is ook voedsel onmisbaar voor de groei van kinderen. Zeker tijdens aanhoudende droogte is er nauwelijks voldoende te eten in veel gezinnen, waardoor een beker pap op school echt een noodzakelijke aanvulling is. Vanuit deze gedachte is het Porridge Project ontstaan. Juist de jongens en meisjes uit arme gezinnen komen naar Adesso basisschool en kunnen een schoolmaaltijd zó goed gebruiken. Het geeft hen kans op een betere toekomst!
Een aantal dagen per week wordt op houtvuur een enorme pan maïspap gemaakt. In de middagpauze krijgen de honderden kinderen in lange rijen per klas een beker pap zodat ze niet met een lege maag demiddaglessen hoeven te volgen. Samen met de school zorgen we voor de coördinatie van het project. Alle leerlingen brengen regelmatig een tak mee naar school zodat er steeds genoeg brandhout is.
Om het Porridge Project te kunnen laten bestaan, is de hulp van sponsors onmisbaar: met een bijdrage van 2,50 euro kan een leerling het hele schooljaar om de dag pap krijgen.
Sinds het Porridge Project merken de leerkrachten van Adesso dat de kinderen zich beter kunnen concentreren, de schoolresultaten hoger zijn en er minder schoolverzuim is. Bovendien zijn ze weer trots op hun school, een effect dat misschien niet te meten, maar wel heel mooi is!
Ook in het nieuwe jaar hopen we deze kinderen uit arme gezinnen een eenvoudige schoolmaaltijd te kunnen geven.
Wilt u ons daarbij helpen? Voor de kinderen kan deze ondersteuning een wereld van verschil maken! Iedere bijdrage komt geheel ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. Namens de Adesso school: eyalama noi (hartelijk dank!).
Namens de Diaconie Truus van Eck

COLLECTEDOEL MAART 2018 DIERENASIEL LOUTERBLOEMEN
Dieren vragen niet om zwerver te worden
Toch vangt het Dierentehuis doorlopend dieren op. Ze krijgen aandacht en goede verzorging en worden weer in conditie gebracht. Daarna gaan we op zoek naar een nieuw tehuis. De gemeentelijke vergoeding voor huisvesting, verzorging, voeding en medische kosten is niet toereikend
Meer dan 75 jaar wordt het dierentehuis door u en door bedrijven ondersteund. Mede daardoor is ons werk mogelijk.
Schenk diervoer of snacks
Iedere dag zijn er hongerige honden, katten en kleine huisdieren, die allemaal eten krijgen. Dag in, dag uit. Soms verrijkt met iets lekkers, zoals een snack. U doet ons en de dieren een plezier door het schenken van zakjes en blikjes voer en natuurlijk snacks. Ook zijn er dieren die op dieetvoer staan. Wilt u dieetvoer doneren neemt u dan contact met ons op, zodat u weet aan welk voer behoefte is.

HELP EEN LANGZITTER
Het Dierentehuis slaagt er in om asieldieren binnen korte tijd weer te herplaatsen. Toch zijn er dieren die langer in het asiel blijven. Met deze dieren is niks mis, maar klikt het soms gewoon niet. Er wordt dan via andere, duurdere, manieren geprobeerd het dier alsnog te plaatsen. U kunt langzitters helpen door een bedrag te doneren. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en kunt het dagelijkse leven op het asiel volgen en wordt u uitgenodigd op onze themadagen.

 

 

 

 

IBAN NL 02 INGB 0000 579947
t.n.v. Stichting Dordrechts Dierentehuis
Er zijn ook andere mogelijkheden om het Dierenasiel te steunen, nl door Donateur te worden of door ze in uw testament op te nemen zie www.louterbloemen.nl
Door verschillende oorzaken komen dieren, meestal via de Dierenambulance, naar het asiel. De opgevangen dieren kunnen gewond of ziek zijn en hebben dan medische hulp nodig. Dan blijkt of directe medische behandeling nodig is of behandeling op langere termijn. Vaak gaan deze samen. Directe medische behandelingen en medicijnen betaalt het Dierentehuis uit een Noodpotje.
Een hondenkennel of kattenkamer is geen huiskamer en de dierbenodigdheden en speeltjes slijten daarom snel. Maar ook ondersteunende zaken als scharen, kammen, weegschalen of boormachines komen aan vervanging toe. Vervanging proberen we te betalen uit onze spaarpotjes. Lees verder.
Namens de diaconie Truus van Eck

GEEF U NU OP VOOR DE BERAADSDAG!
Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om u daarvoor op te geven via de webshop van de website www.remonstranten.nl. Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.org of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.
Hopelijk heeft het interview met hoofdspreker André Droogers in het vorige nummer van AdRem al uw belangstelling getrokken. Als u het onderstaande voorlopige programma bekijkt, dan weet u dat u niet mag ontbreken.
Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website, www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/
Programma
Ochtend:

André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag

In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:
A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door Marlou van Paridon (gevraagd) A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)
B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers
De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
20-02-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
05-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
07-03-2018 20.00 uur Gesprekskring
08-03-2018 12.30 uur Eetcafé
13-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE
Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld
04-02-2018 Mw. Ds. I.L. Tan
Thema van de dienst: God richt mensen op
Schriftlezing: 2 Kon. 4: 8-22 + 33-37 en Marc. 1: 29-39
Gezongen liederen: 217, 299j, 534, 992, 1006 en 763
11-02-2018 Mw. Ds. D.L.H. Lunenburg-Moret
Thema van de dienst: Genezingen
Schriftlezing: Marc. 1: 40-45 en II Kon. 5: 1-16
Gezongen liederen: 119A: 1, 2, 4, 221: 2, 3, 534, 350: 3, 6, 7 en 695
Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kosters.