Nieuwsbrief 12 mei 2018

NIEUWSBRIEF 12 mei 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan Wout-Jan Louwaars redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 26 mei verschijnen De volgende deadline is dan ook 25 mei2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

PINKSTEREN.
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.


Hoe kun je nu van de wind leven?
Water loopt weg uit je hand, zand glijdt weg tussen je vingers, maar de wind is nog veel ongrijpbaarder dan water of zand. En toch doen wij dat: leven van de wind. Het christelijk geloof is ergens ongrijpbaar.
De heidenen rondom Israël bouwden hun zekerheden: sterke steden, torenhoge tempels, goden van goud.
Je zàg tenminste wat, er bleef wat overeind staan, je kon je er met beide handen aan vast houden. Je zou ze op deze manier conservatief kunnen noemen. Houden wat je hebt. Niet te veel risico’s nemen. Je liever niet buiten het vertrouwde terrein wagen. Want daar had je god niet veel meer te zeggen.
Maar de Israëlieten daarentegen waren altijd op reis. Het begon al bij Abraham. Van Ur der Chaldeeën naar Kanaän. Later trekt een volk van slaven van Egypte naar het beloofde land. Altijd op reis, altijd in beweging.
En met Pinksteren wordt daar nog eens extra vaart achter gezet. Dat leest u in bovenstaand couplet van Lied 249 uit het Liedboek, geschreven door Jaap Zijlstra: wat een beweging zit daarin!
Aanrukken, doordringen, uitbreken, opstijgen.
Ik hoop, dat er in uw leven ook vaart zit, gloed, bezieling, Geestdrift. Op-de-plaats-rust is niks voor een christen. Dan roest je weg, dan verveel je je dood.
De wind die ons in de rug blaast, die ons op weg helpt.
Op weg waarnaar toe?
Naar het beloofde land, waar God koning is en waar wij zijn gaven royaal, koninklijk aan elkaar kunnen delen.
ds. Jan F.Klijnsma

HET HUIS IN EEN ANDER LICHT.

Hier is onze fiere Pinksterblom
en ik wou hem zo graag eens wezen.
Met zijn groene kransen in het haar
en met zijn klinkende bellen.
Recht is recht, krom is krom.
Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom,
want de fiere Pinksterblom moet voort!

Een lied uit de oude folklore, dat velen onder u nog wel kennen. Een als bruid getooid meisje met een pinksterkroon op en behangen met sieraden en bellen, werd in optocht door het dorp gedragen.
Deze Pinksterblom was het beeld van de aarde in bruidstooi, gereed om de Heilige Geest te ontvangen.
De luilak-liedjes werden gezongen op de zaterdag voor Pinksteren, als in alle vroegte, met veel lawaai, het hele dorp werd wakker gemaakt door de jeugd. Wie het laatst opstond was de “luilak” en moest trakteren. Jammer dat bij ons dergelijke gebruiken niet meer leven. Wij leven veel meer in een ontwikkelingstijd van het bewustzijn. Wij doen de dingen niet meer omdat het nu eenmaal traditie is, maar omdat wij zelf inhoud willen geven aan onze feesten.
Kinderen leven sterk met gewoontes en ritmen, dat geeft ze vertrouwen en besef van tijd. De zekerheid van: na een nacht komt er weer een dag en vorig jaar was er ook Sinterklaas en Kerstfeest, er is weer een jaar voorbij.
Daarom zijn de kerkelijke feesten ook zo belangrijk voor hen. En! Na Pasen vieren we ook nog Hemelvaart en Pinksteren. Mar, ja, dan ben je vrij en is het mooi weer, dan ben je heerlijk buiten.
Zo tegen de herfst en in de kersttijd leven we meer binnen in onze huizen. Zo werken de winterfeesten ook meer innerlijk: je moet het licht in jezelf vinden en je kaarsje brandende houden, in ontmoeting met anderen. De natuur trekt zich ook terug en verstild, in de aarde blijft het echter werkzaam.
Nu komt alles weer tot bloei, alles bot uit en de bloesem in onze voortuin ontmoet dat wat in de hemel werkzaam is: nl. de Geest van Pinksteren. De aarde maakt zich mooi; het maakt ons enthousiast. De aarde als een bruid, vandaar ook bepaalde gewoontes in sommige streken. Leuk is het om met Pinksteren bruidssnoepjes te geven in een wit kanten taartpapiertje. Kleine kinderen willen misschien wel eens als bruidje verkleed worden. In huis hang ik wel eens witte duifjes van papier aan een tak, teken van de Geest. Grotere kinderen kun je vragen ook wel eens buiten bij een picknick op een briefje laten schrijven: Wat is nou een idee, een gedachte of een plan, dat je enthousiast maakt, waar je warm voor loopt. Je doet de briefjes in een mandje en je laat ieder papiertje er uit halen en om de beurt voorlezen. En dan raden van wie dat idee komt. Zo verdiep je je heel even in wat een ander bezig houdt en wordt je zelf ook weer even bij je voornemens bepaalt.
Net zoals de vrienden van Jezus die het plan opvatten om God’s verhaal door te geven aan alle mensen en daar enthousiast voor waren.
Op Hemelvaartsdag was het in bepaalde streken de gewoonte om ’s morgens héél vroeg op te staan (dauwtrappen) en lopend op weg te gaan en rond kerktijd bij een onbekende kerk in een andere plaats te gaan kerken! Dat allemaal om de vogels te horen zingen. Ook om te horen en te ervaren dat we allemaal één kerk zijn, om elkaar te inspireren. Dus……
Trek er op uit met je familie, je kinderen, je kleinkinderen, op de fiets, met de boot, met de caravan en laat de wind maar door de haren waaien. Wij volwassenen kunnen dan denken aan die ene versregel; “Ik voel de winden Gods vandaag.”
Maar laat de kinderen daar iets van me beleven met wat tastbare zaken zoals: bloemenkransjes, vazen vol met fluitenkruid, papieren duifjes over waar je bent, zodat ook de anderen weten: ’t Is hemelvaart. Het is Pinksteren!
Ds. Jan F. Klijnsma

COLLECTE DOEL MEI 2018 Nacht van de vluchteling 2018

Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd hebben huis en haard moeten verlaten vanwege oorlog, onderdrukking en conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij hebben dringend hulp nodig. Schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg. Hiervoor lopen we met elkaar de Nacht van de Vluchteling.
Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Wat geef jij?

 

NOODONDERDAK Vluchtelingen laten noodgedwongen vaak alles achter en hebben vrijwel niets meer als ze aankomen. In vluchtelingenkampen over de hele wereld verstrekt Stichting Vluchteling materialen, zodat families een dak boven hun hoofd hebben en daarmee beschermt zijn tegen alle weersomstandigheden. Voor € 25.00 hebben twee families tijdelijk noodonderdak. Ze ontvangen materialen, zoals touw en stevig tentzeil, die ze nodig hebben om onderdak te bouwen. Voor elke € 12.50 extra steun je een extra familie met een dak boven hun hoofd.
MEDISCHE ZORG NA EEN RAMP
Wanneer het noodlot toeslaat, moeten kwetsbare gezinnen in ramp- en conflictgebieden zo snel mogelijk toegang krijgen tot levensreddende hulp en medische zorg.
Voor €50.00 zorg je voor medische apparatuur: een opvouwbare brancard, inzetbaar in conflictgebieden als Syrië en Irak, beschermende kleding voor medisch personeel en antibiotica voor de behandeling van cholera en tyfus in landen als de Centraal Afrikaanse Republiek.
Ton Hessels, de man van ons gemeente lid Natascha Hessels, loopt mee in deze Nacht voor de Vluchteling en via hem wil de diaconie deze aktie steunen.

Namens de diaconie Wout-Jan Louwaars

 

VAN HOREN ZEGGEN.
Om in een bibliotheek thuis te raken heeft men een handleiding en een catalogus nodig. Dat geldt ook voor die kleine, in onze cultuur zo belangrijke bibliotheek: de ‘biblia’, bijbel. Het is een verzameling van 66 onderscheiden boeken, een verwarrend veelvoud.
Na een inventarisatie van de verschillende manieren waarop men in de loop der eeuwen met bijbelse teksten omging, wordt in dit boek stilgestaan bij de twee grote collecties die de bibliotheek rijk is: het Oude en Nieuwe Testament. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Uitvoerig wordt ingegaan op de uiteenlopende typen geschriften die in de verschillende afdelingen zijn verzameld: verhalen, liederen, wijsheidsspreuken, profetieën, brieven…..
In aparte kasten staan de teksten die tot die genres behoren overigens niet. De bijbelse genres spelen nogal eens door elkaar. Samen maken ze, met elk zijn specifieke klank, de bijbel tot een veelstemmig boek.
Glashelder beschrijft Th. M. van Leeuwen de verschillende methodes van interpretatie die tegenwoordig gangbaar zijn. Aan een voorbeeld wordt getoond hoe men, met behulp van die methodes, tot een verantwoorde en aansprekende interpretatie van een op het eerste gezicht vreemd bijbelverhaal kan komen.
Alle bijbelboeken passeren de revue. Van ieder boek worden enige achtergronden geschetst. Een ‘leeswijzer’ en enkele registers complementeren deze uitgave.
Een zeer informatief boek, voor iedereen die belangstelling voor de bijbel en zijn achtergronden en dat goed in staat is de tekorten van vrijzinnigen omtrent bijbelkennis aan te vullen!
Van horen zeggen, Prof. dr. Th.M. van Leeuwen. ISBN: 90 5018 368 9

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
15-05-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
16-05-2018 19.45 uur Kerkenraad vergadering
22-05-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
24-05-2018 09.30 uur Contactledenoverleg
29-05-2018 20.15 uur Repetitie Cantor

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE
Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld
29-04-2018 Dr. P. Korbee
Thema van de dienst: Een schat
Schriftlezing: Psalm 16 en Joh. 14: 1-18a
Gezongen liederen: 655: 1-4, 650: 1-4, 326: 1-4, 647 en 802: 1, 2, 4, 6
06-05-2018 Dr. E.H. Cossee
Thema van de dienst: Schade lijden aan de ziel
Schriftlezing: Psalm 42 en Marc. 8: 27-36
Gezongen liederen: 837: 1, 2, 3, 283, 42: 1, 3, 5, 835 en 908: 4, 5, 6
13-05-2018 Ds. J.F. Klijnsma
Thema van de dienst: Ik ben wat ik doe
Schriftlezing: Exodus 3: 13-15 en Psalm 15
Gezongen liederen: 280, 713, 15, D2 uit losbladige bundel Tussentijds en 792
Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kosters.