Nieuwsbrief 17 maart 2018

NIEUWSBRIEF 17 maart 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan Wout-Jan Louwaars redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 31 maart verschijnen De volgende deadline is dan ook 30 maart 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

GOD JE EIGEN GEZICHT TONEN.
Lijdenstijd is een tijd van inkeer, van je bedenken hoe het gaat, vooral met jezelf! Van oorsprong was dit ook de vastentijd, tijd van onthouding.
Herinnert u zich nog toen u ziek was en de dokter moest komen. Dan moet je meestal je tong uitsteken en voelde hij/zij je pols. Je werd aangekeken en meestal werd je dan geholpen. Want aan je hele gezicht ,aan de kleur van je huid en aan je ogen kan de arts vaak zien wat er aan scheelt.
Maar als je nu je gezicht met krijt had wit gesmeerd of pikzwart had gemaakt, dan had de dokter je moeilijk kunnen helpen. Want alleen wie zich toont zoals hij is, is te helpen, kan geholpen worden.
Daarom is het volgende belangrijk voor jezelf: “God je eigen gezicht tonen”. Die woorden heb ik jaren geleden ergens gelezen. Ik weet niet meer waar en wie ze geschreven heeft. Die woorden echter maakten wel indruk op mij. God – die Liefde is – is als een grote arts voor ons eigen binnenste.
En als daar in ons hart lelijke, zieke trekjes zijn, laten we dan niet doen of we vreselijke zoete en brave mensen zijn…, maar het eerlijk aan onszelf bekennen. ’s Avonds in bed, als we alleen zijn met onze gedachten, bekennen dat we zo jaloers en driftig zijn; dat we moeite hebben om de waarheid te spreken en zo vaak akelig onverschillig zijn.
Dit geneesmiddel zit niet in je ziektekostenverzekering, maar het zou de gezondheidszorg miljoenen kunnen besparen:
Ga ’s avonds als je eindelijk alleen bent en je werk is gedaan, rustig bij jezelf na, wat er goed en fout is gegaan, of wat je naliet te doen. Je hoeft dat niet aan iedereen thuis te vertellen – maar toon aan God, die in de eenzaamheid bij je is – je eigen gezicht.
Dat ogenblikje van inkeer, ’s avonds als je alleen bent en probeert terug te kijken op alles wat de afgelopen dag je bracht, dat ogenblikje is eigenlijk als een bezoek van de dokter aan je bed, als je ziek bent.
U weet toch ook dat medicijnen alleen maar dan werken als u ze regelmatig, elke dag inneemt.
Toon God dan je eigen gezicht en maak je niet dapperder of eerlijker of zachter dan je bent. Dan noemt God jou bij jouw echte naam:

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?
noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb, wil ik heten.

Neeltje Maria Min.

Ds. Jan F. Klijnsma

 

 

COLLECTE DOEL maart 2018 Dierenasiel Louterbloemen

Dieren vragen niet om zwerver te worden.
Toch vangt het Dierentehuis doorlopend dieren op. Ze krijgen aandacht en goede verzorging en worden weer in conditie gebracht. Daarna gaan we op zoek naar een nieuw tehuis. De gemeentelijke vergoeding voor huisvesting, verzorging, voeding en medische kosten is niet toereikend
Meer dan 75 jaar wordt het dierentehuis door u en door bedrijven ondersteund. Mede daardoor is ons werk mogelijk.
Schenk diervoer of snacks
Iedere dag zijn er hongerige honden, katten en kleine huisdieren, die allemaal eten krijgen. Dag in, dag uit. Soms verrijkt met iets lekkers, zoals een snack. U doet ons en de dieren een plezier door het schenken van zakjes en blikjes voer en natuurlijk snacks. Ook zijn er dieren die op dieetvoer staan. Wilt u dieetvoer doneren neemt u dan contact met ons op, zodat u weet aan welk voer behoefte is.

 

HELP EEN LANGZITTER
Het Dierentehuis slaagt er in om asieldieren binnen korte tijd weer te herplaatsen. Toch zijn er dieren die langer in het asiel blijven. Met deze dieren is niks mis, maar klikt het soms gewoon niet. Er wordt dan via andere, duurdere, manieren geprobeerd het dier alsnog te plaatsen. U kunt langzitters helpen door een bedrag te doneren. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en kunt het dagelijkse leven op het asiel volgen en wordt u uitgenodigd op onze themadagen.


IBAN NL 02 INGB 0000 579947
t.n.v. Stichting Dordrechts Dierentehuis

Er zijn ook andere mogelijkheden om het Dierenasiel te steunen, nl door Donateur te worden of door ze in uw testament op te nemen zie www.louterbloemen.nl
Door verschillende oorzaken komen dieren, meestal via de Dierenambulance, naar het asiel. De opgevangen dieren kunnen gewond of ziek zijn en hebben dan medische hulp nodig. Dan blijkt of directe medische behandeling nodig is of behandeling op langere termijn. Vaak gaan deze samen. Directe medische behandelingen en medicijnen betaalt het Dierentehuis uit een Noodpotje.
Een hondenkennel of kattenkamer is geen huiskamer en de dierbenodigdheden en speeltjes slijten daarom snel. Maar ook ondersteunende zaken als scharen, kammen, weegschalen of boormachines komen aan vervanging toe. Vervanging proberen we te betalen uit onze spaarpotjes. Lees verder.
Namens de diaconie Truus van Eck

DIACONALE MAALTIJD OP DONDERDAG 22 MAART 2018

Op deze dag wordt er weer een maaltijd georganiseerd ten behoeve van een goed doel.
Op de laatste contactmiddag in 2017 heeft Piet Visser een aantal liedjes voor ons gezongen waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. We waren allemaal heel enthousiast en daarom heeft de diaconie aan hem gevraagd of hij dit nog een keer wilde doen in onze kerk en dat we daar een diaconale maaltijd aan koppelen. Natuurlijk gaf hij hier gehoor aan. We raden iedereen aan, voor zover dat mogelijk is, om te komen. Zijn liedjes zijn geënt op mens en samenleving.
Cissy en Piet mochten het goede doel uitkiezen. Dit is De Voedselbank geworden.
De inloop is vanaf 17.15 uur.
We vragen nog aan Piet wanneer hij zijn liedjes ten gehore wil brengen.
De maaltijd is rond 20.00 uur afgelopen.
De kosten bedragen €10,00
Vanaf zondag 4 maart ligt er een intekenlijst in de kerkenraadskamer..
U kunt zich ook bij mij opgeven.
e-mail: truusvaneck25@gmail.com
Namens de diaconie, Truus van Eck.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE REMONSTRANTSE GEMEENTE DORDRECHT
op woensdag 11 april 2017, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Financiële verslaglegging.
3. Verslag kascommissie.
4. Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Samenstelling kerkenraad.
Rooster van aftreden kerkenraadsleden:
Carolien van de Lagemaat, voorzitter, herkiesbaar
Henzeline Louman, 1e secretaris, niet herkiesbaar
Inge Maters, 2e secretaris, niet herkiesbaar
Wout-Jan Louwaars, penningmeester, herkiesbaar.
Dave de Roos heeft zich beschikbaar gesteld toe te treden tot de kerkenraad.
Een eventueel bezwaar hiertegen kunt u kenbaar maken vóór 26 maart.
Het zou fijn zijn als nog meer mensen zich vóór 26 maart zouden aanmelden voor lidmaatschap van de kerkenraad.
6. Onderhoudsplan gebouw: herstel orgel, renovatie keuken en toiletten.
7. Bestaat de behoefte aan een kerkdienst op zondag 5 mei 2019?
8. Door gemeenteleden tijdig ingediende vragen/onderwerpen.
9. Sluiting.
Nb.
* De gemeenteleden hebben al kunnen reageren op de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze notulen zijn vervolgens vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 22 augustus 2017.
* Het jaarverslag en de jaarcijfers van 2017 liggen ter inzage in de kerkenraadskamer.
* Indien u iets ter sprake wilt brengen op de vergadering, wilt u dit dan vóór 26 maart laten weten aan Henzeline Louman of secretaris@remonstrant.nl

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
20-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
22-03-2018 17.15 uur Diaconale maaltijd
27-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
30-03-2018 20.00 uur Passieconcert De Witt Academy
03-04-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE

Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld

04-03-2018 Dhr. J.H.B. de Waard
Thema van de dienst: God liefhebben
Lezingen: Psalm 131 en Matth.22: 34-39
Gezongen liederen: 942, 131, 320, 793 en 713

11-03-2018 Ds. J.F. Klijnsma
Thema van de dienst: Je kunt de golven niet tegenhouden,
maar je kunt wel leren surfen
Lezingen: Teksten uit “Verzet en overgave” van Dietrich Bonnhoefer
en Matth. 14: 22-36
Gezongen liederen: 283, 843, 1005, 910 en 792

Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de kosters.