Begroting

Financiële begroting en -resultaten

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De financiële resultaten van 2021, 2022, evenals de begroting 2023 zijn hieronder opgenomen. De cijfers behoeven ieder jaar de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

Verkorte staat van baten en lasten:

Resultaat en begroting werkelijkwerkelijkbegroting
Inkomsten 202120222023
     
Bijdragen, giften, collecten    
Bijdragengemeente€ 41.616€ 29.800€ 30.000
     
Collectesgemeente€ 1.750€ 2.874€ 2.000
 diaconale doelen€ 3.773€ 3.788€ 3.000
     
overige ontvangsten/ giften € 2.000€ 2.100€ 26.000
     
Totaal € 49.139€ 38.561€ 61.000
     
Overige inkomsten    
interest € 9.054€ 8.762€ 9.000
huren € 2.398€ 5.752€ 9.000
     
totaal overige inkomsten € 11.452€ 14.514€ 18.000
     
totaal inkomsten € 60.590€ 53.076€ 79.000
     
Uitgaven  2021 2022 2023
Medewerkers    
 Dominee€ 28.062€ 50.585€ 60.000
 Koster€ 14.894€ 13.823€ 1.500
 gastpredikanten€ 3.815€ 5.482€ 5.500
 organist€ 6.148€ 5.852€ 6.500
totaal € 52.918€ 75.741€ 73.500
     
Gemeente activiteiten    
 Nieuwsbrief€ 508€ 309€ 300
 uitgaven diaconie€ 3.773€ 3.788€ 3.000
 kerkdiensten/
jeugdwerk ed
€ 3.463€ 4.590€ 5.000
 Publiciteit€ 455€ 830€ 900
totaal € 8.198€ 9.516€ 9.200
     
Gebouwenergie,  belasting verz€ 10.503€ 9.569€ 30.000
 onderhoud*€ 3.622€ 4.520€ 5.000
 Totaal€ 14.125€ 14.089€ 35.000
Overigequotum€ 3.700€ 3.500€ 3.500
 administratie ed€ 2.257€ 2.825€ 3.000
 bankkosten€ 5.948€ 6.965€ 7.500
Totaal € 11.905€ 13.290€ 14.000
     
Totaal uitgaven € 87.147€ 112.636€ 96.700
     
Resultaat €-26.557€ -59.561€ -17.700

* onderhoud wordt uit apart fonds betaald.

Toelichting

Onze kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor onze activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouw, kosterswoning en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.