Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A.    Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstranten Gemeente Dordrecht
Kerkgebouw: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht
Postadres: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht
Telefoon: 078 6138835
Email: secretaris@remonstrant.nl
Website: http://www.remonstranten.org/dordrecht/
RSIN/Fiscaal nummer: 001958264
KVK: 75763052

De Remonstrantse Gemeente Dordrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Zie ook: ANBI-status Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Doesburg.

B.    Onze doelstelling/missie

De Remonstrantse Gemeente Dordrecht  wil een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn, een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen en zoeken, getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid. Geïnspireerd door evangelie van Jezus Christus zijn we betrokken op elkaar en de wereld om ons heen en willen we samen God eren en dienen.

C.     Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Remonstrantse Gemeente Dordrecht telt de kerkenraad 6 leden. Zij worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

D.    Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en begeleid de predikant in de uitoefening van zijn/haar ambt. Zij beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

E.     Beleidsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan de herziening van het beleidsplan voor de Remonstrantse Gemeente Dordrecht 2016-2020 welke ter vaststelling geagendeerd is op de komende Algemene Leden Vergadering in Dordrecht komend voorjaar 2016.

Als kleine gemeente hebben we de volgende activiteiten:
• Organiseren van eigentijdse en tegelijkertijd traditionele kerkdiensten
o We hebben een deeltijd predikant die 14 tot 18 keer per jaar voorgaat
o Veel gastpredikanten
o Kinder(neven)dienst
• Active kinderkring
• Gezamenlijke maaltijden die geregeld worden gehouden
• Gesprekken in allerlei kringen en groepen als:
o Een boekengesprekskring
o Een jongerengroep
• Organiseren van thema bijeenkomsten over allerlei onderwerpen
• Diaconie
• Het hebben van een eigen cantorij
• Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen waarbij:
o Gezamenlijke diensten in de zomer met de Doopsgezinden in Dordrecht
o Lampionnen optocht en kerstdienst voor de kinderen
o Uitgifte kerkblad met Doopsgezinden
o Thematische samenwerking met de Vrij Evangelische gemeente
• Aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld door contact te blijven houden met gemeenteleden die door hun hoge leeftijd of andere omstandigheden niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen
• Aandacht ook voor andere inspiratiebronnen en voor muziek, kunst en cultuur
• Openstaan voor en mogelijk uitvoeren van ideeën van gemeenteleden
• Door samen iets te organiseren

En ook door allerlei informele contacten, tijdens het tuinieren of afwassen, of in een clubje bij één van de leden of vrienden thuis. Lid of vriend zijn van deze gemeente kan betekenen dat juist het gemeenschapsgevoel het belangrijkste is dat zin geeft.

Anderen vinden het prettiger om meer op zichzelf te blijven, af en toe een lezing of een kerkdienst te bezoeken en meer niet.

Kortom:
Al dan niet samen met anderen die u aanvoelen kunt u voor het geloof dat bij u begint en waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent en blijft in Remonstrantse Gemeente Dordrecht terecht.
Voor oude en nieuwe Remonstranten wil deze Gemeente een inspirerende geloofsgemeenschap vormen.
Met elkaar blijven we in beweging.

Kerkgebouw

Onze diensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Cornelis de Wittstraat in Dordrecht. De kerk is gebouwd in de jaren 1900-1901. Architect was H.A. Reus. En draagt de zinsspreuk Eenheid in het nodige, Vrijheid in het onzekere, In alles de Liefde.

De kerkzaal en kerkenraadskamer buiten de tijden van ere diensten te huren. De inkomsten uit verhuur vormen na aftrek van de kosten een versterking van het fonds ter instandhouding van het gebouw.

Financieel beleid

De financiële positie van de Remonstrantse Gemeente Dordrecht is gezond, en heeft gelukkig voldoende buffer om tegenvallers op te vangen. De inkomsten, waaronder de jaarlijkse bijdrage, dekken 80% van de huidige kosten. Speciale activiteiten blijven noodzakelijk om de inkomsten aan te vullen.

F.     Beloningsbeleid

Het traktement van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, organist, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G.    Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De financiële resultaten van 2015, 2016, evenals de begroting 2017 zijn als bijlage opgenomen. De cijfers behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

In het nieuwe beleidsplan wordt onderzocht op welke wijze we het gebouw verder kunnen benutten en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Resultaat en begrotingwerkelijkwerkelijkbegroting
Inkomsten202020212022
Bijdragen, giften, collecten
Bijdragengemeente€ 32.130€ 41.616€ 35.000
Collectesgemeente€ 986€ 1.750€ 1.800
diaconale doelen€ 1.786€ 3.773€ 3.000
overige ontvangsten/ giften€ 191.847€ 2.000€ 1.000
Totaal€ 226.749€ 49.139€ 40.800
Overige inkomsten
interest€ 8.203€ 9.054€ 9.000
huren€ 1.580€ 2.396€ 2.500
totaal overige inkomsten€ 9.783€ 11.452€ 11.500
totaal inkomsten€ 236.532€ 60.590€ 52.300
Uitgaven
Medewerkers
Dominee€ 53.323€ 28.062€ 60.000
Koster€ 15.333€ 14.894€ 15.000
gastpredikanten€ 4.812€ 3.815€ 5.500
organist€ 3.206€ 6.148€ 6.500
reiskosten€ 608€ 0€ 1.500
totaal€ 77.282€ 52.918€ 88.500
Gemeente activiteiten
Nieuwsbrief€ 524€ 508€ 500
uitgaven diaconie€ 1.786€ 3.773€ 3.000
kerkdiensten/ jeugdwerk ed€ 5.789€ 3.463€ 5.000
Publiciteit€ 442€ 455€ 500
totaal€ 8.531€ 8.198€ 9.000
Gebouwenergie,  belasting verz€ 8.779€ 10.503€ 11.000
onderhoud*€ 110.889€ 47.894€ 31.750
schoonmaakkosten €        – €      3.622 €    4.000
Overigequotum€ 3.750€ 3.700€ 3.700
administratie ed€ 3.412€ 2.257€ 3.000
bankkosten€ 5.498€ 5.948€ 6.000
Totaal€ 12.660€ 11.905€ 12.700
Totaal uitgaven€ 107.261€ 87.147€ 97.500
Resultaat€ 129.270€ -26.557€ -45.200
* onderhoud wordt uit apart fonds betaald

Toelichting

Onze kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor onze activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van Kerkgebouw, kosterswoningwoning en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.