Geloofsbelijdenis

Vraag Remonstranten ‘wat geloof jij nu eigenlijk’? Geen twee antwoorden zullen hetzelfde zijn. En dat levert alleen maar gespreksstof op – geen oordeel. ‘Vrijheid en verdraagzaamheid’ staan hoog in het vaandel. Als iemand besluit lid te worden van de Remonstrantse kerk, dan krijgt hij of zij het verzoek om zelf een ‘geloofsbelijdenis’ te schrijven. Toch is in 2006, na heel veel overleg, ook een officiële landelijke algemene geloofsbelijdenis opgesteld, met een duidelijke eigen lijn. En niet bedoeld als voorschrift. Verslaggever Jan Greven van dagblad Trouw schreef daarover:

De klassieke belijdenissen beschrijven wat God deed, doet en wil met de mensen. De remonstranten beschrijven wat de mensen willen en kunnen met God. Door dat uitgangspunt past hun belijdenis helemaal in deze tijd, die bol staat van zoeken naar verlichting.

De remonstrantse belijdenis van 2006:

Wij beseffen en aanvaarden

dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid

Amen