Historie Dordtse gemeente

De Dordtse remonstrantse gemeente: een laatkomer, 1897-1898

In het voorjaar van 1897 verlaat de laatste ‘moderne’ predikant de hervormde gemeente van Dordrecht. Daar is men niet van plan een nieuwe vrijzinnige dominee te beroepen. Dit is voor enkele vrijzinnig Dordtenaren het sein te streven naar de stichting van een remonstrantse gemeente. Op 29 september 1897 richt men een circulaire aan alle ‘modernen’ in Dordrecht. In deze circulaire wordt de situatie als volgt gekenschetst:

Er bestaat geen uitzicht dat die (Hervormde) gemeente de rechten der vrijzinnigen erkennen en hunne belangen behartigen zal. Onder de gegeven omstandigheden zijn de ondergetekenden overtuigd, dat het in het belang van het godsdienstig leven van alle vrijzinnigen en van de godsdienstige ontwikkeling van hunne kinderen dringend noodig is, eene Remonstrantsche gemeente te stichten.’

Iedereen wordt opgeroepen om op 1 oktober 1897 aanwezig te zijn op een vergadering. Daar houdt de Rotterdamse predikant H. Groenewegen een gloedvolle toespraak. Een paar dagen later al is de ‘Remonstrantse Vereeniging’ een feit, in juni 1898 gaat de landelijke vergadering over tot erkenning van deze nieuwe Remonstrantse gemeente. De voorzitter refereert uiteraard aan de historische betekenis van de stichting van juist deze gemeente….

‘Eens is te Dordrecht tot de Remonstranten gezegd: Gaat heen. En nu is in datzelfde Dordrecht een Remonstrantse Gemeente tot stand gekomen. Wij wensen u geluk, broeders, dat gij u hechten wilt aan de beste traditiën van ’t vaderlandsch protestantisme.’

Ondanks de nodige verwikkelingen binnen de nieuwe gemeente  (zoals de vraag of er nu wel of niet ook vrouwen in het bestuur mogen: men besluit tot hooguit twéé, maar dat is zo rond 1900 toch al behoorlijk revolutionair… de eerste vrouw laat dan ook nog 12 jaar op zich wachten..) gaat men al snel over tot het organiseren van zondagse samenkomsten. Dat gebeurt in een gebouw aan de Wijnbrug, daar wordt het gymnastieklokaal ‘Rust Roest’ in één maand omgebouwd tot kerkzaal: 31 oktober 1897 wordt die in gebruik genomen.

Twee jaar later koopt men een stuk grond waar tot dan een blekerij was gevestigd, geheten ‘de verloren zoon’… Architect H.A. Reus (1872-1935) krijgt de opdracht (zijn eerste als zelfstandig architect) het nieuwe kerkgebouw te ontwerpen. Reeds op 28 april 1901 wordt het in gebruik genomen.

En zo bestaat de Remonstrantse gemeente alweer ruim 125 jaar. De doelstelling/missie is en blijft…

De Remonstrantse Gemeente Dordrecht  wil een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn, een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen en zoeken, getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid. Geïnspireerd door evangelie van Jezus Christus zijn we betrokken op elkaar en de wereld om ons heen en willen we samen God eren en dienen.