Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Cantorij

De cantorij van de Remonstrantse kerk te Dordrecht staat sinds de oprichting onder leiding van cantrix Yvonne Peters. De cantorij repeteert eenmaal per twee weken op dinsdagavond en luistert vele kerkdiensten muzikaal op. Het repertoire bestaat uit diverse stijlen (kerk)muziek zoals oratoria, negro spirituals, carols en diverse liedbewerkingen. Nieuwe leden (zowel kerkelijk als buitenkerkelijk) zijn van harte welkom! (Lees verder)

Diaconie

  De letterlijke betekenis van het woord “diaconie” in het woordenboek is: het armbestuur van een protestantse gemeente oftewel, bestuur voor de armen. De “diaken” is de kerkelijke armenzorger. De invulling van de diaconie is tegenwoordig, ook in de Remonstranste gemeente, breder dan deze letterlijke betekenis. Diaconaat roept woorden op als ‘liefdadigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘bezieling’. Vanuit een bijbelse zienswijze proberen we naar de wereld te kijken door de ogen van mensen in nood. Vanuit dat omkijken naar de ander proberen mee te voelen en te leven. De diaconie probeert dit mee voelen om te zetten in handelen om de ander te helpen. (Lees verder)