Vacatures

Vacature universitair (hoofd)docent / bijzonder hoogleraar Remonstrantica (vooralsnog 0,4 fte)

Het Remonstrants Seminarium en de Vrije Universiteit zijn op zoek naar een universitair (hoofd)docent / bijzonder hoogleraar Remonstrantica. Het Remonstrants Seminarium is onderdeel van het Arminius Instituut, een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving. Het Remonstrants Seminarium verzorgt de opleiding van de aanstaande remonstrantse predikanten en geestelijk verzorger en is verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2027/2028 gaan twee stafleden min of meer gelijktijdig met emeritaat, waaronder de huidige hoogleraar. Om te zorgen dat het seminarium op kracht blijft, willen de remonstranten graag nu het opvolgingsbeleid inzetten.

Wie zijn de Remonstranten?

Remonstranten vormen een niet-dogmatische christelijke geloofsgemeenschap: in gesprek met elkaar en met de wereld, in het licht van de vrijzinnig-christelijke geloofstraditie, zoeken zij naar inspiratie, gemeenschap, ontmoeting, viering en rituelen die het leven betekenis geven. De Remonstrantse Broederschap is ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse stroming binnen de Reformatie. Verzet tegen dogmatiek en geloofsdwang leidde tot het ontstaan van de Remonstranten. In 1619 richtten gevluchte predikanten de Remonstrantse Broederschap op.

De Remonstranten kennen een lange geschiedenis van denken en doordenken, soms sterk onafhankelijk van andere protestantse kerken, soms ook geheel in lijn daarmee. De remonstrantse theologie van zelfbeschikking, vrijheid en tolerantie leidt tot grote openheid voor wetenschappelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld de bijbelwetenschappen en maatschappelijke vraagstukken. Kerkelijk bieden sindsdien remonstranten vaak een alternatief voor wie zich in een ander kerkgenootschap niet (meer) thuis voelt.

Wat gaat u doen?

U gaat onderwijs geven in – en onderzoek doen naar de remonstrantse theologie in heden en verleden: centraal staat de vraag hoe het remonstrantse gedachtengoed en de remonstrantse traditie van betekenis kunnen zijn in het heden. Daarbij gaat het niet alleen om het analyseren van de remonstrantse traditie en historie en haar boodschap voor theologische vragen in het heden en toekomst, het gaat ook om het omgekeerde: hoe kijken wij vanuit het theologische landschap en de moderne samenleving naar deze traditie en welke aspecten zijn daarbij relevant voor predikanten, geestelijk verzorgers en mogelijk andere kerkelijk medewerkers (pastoraal, diaconaal of anderszins) in de Remonstrantse Broederschap.

In afstemming met de collega’s van het seminarium, van andere vrijzinnige theologische leerstoelen en van de VU richt u zich op een actuele toepassing van het remonstrantse gedachtengoed, waarin de waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan. U werkt aan het doordenken en vernieuwen van het remonstrantse gedachtengoed zodat deze een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de samenleving van de toekomst. U geeft zelf sterk het accent in dit onderwijs en onderzoek. Uw achtergrond en invulling kan bijvoorbeeld kerkhistorisch, systematisch theologisch of bijvoorbeeld godsdienstsociologisch zijn.

Uw aanstelling bij het Seminarium en de Faculteit Religie en Theologie van de VU zal in eerste instantie plaatsvinden op het niveau van UD of UHD. Afhankelijk van uw CV en profiel volgt hierop zo mogelijk een voordracht tot bijzonder hoogleraar.

U gaat (afhankelijk van uw niveau van aanstelling):

 • onderwijs verzorgen in het programma van het seminarium;
 • wetenschappelijk onderzoek verrichten;
 • leidinggeven aan onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksfoci van het seminarium;
 • onderwijs en onderzoek ontwikkelen in interdisciplinaire verbanden binnen de VU, met de PThU of het Vrijzinnig Universitair netwerk;
 • het onderzoek in een (inter)nationaal netwerk positioneren en valoriseren;
 • externe fondsen en/of subsidies voor onderzoek werven;
 • promovendi aantrekken en begeleiden;
 • leidinggevende en bestuurlijke verantwoordelijkheden vervullen binnen het seminarium;
 • een bijdrage leveren aan kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Wat brengt u mee?

 • promotie in de theologie, religiewetenschappen of een ander relevant wetenschappelijk veld;
 • ambitie om u verder te ontwikkelen en profileren in de vrijzinnige theologie en in (de richting van) de bijzondere leerstoel Remonstrantica;
 • kennis van en affiniteit met de Nederlandse theologische, kerkelijke en culturele context, en in het bijzonder met het vrijzinnige christendom;
 • motivatie om zich te engageren met de Remonstranten en de Remonstrantse gemeenten: het verbinden van wetenschap en kerkelijk leven;
 • aantoonbare onderzoekskwaliteiten, blijkend uit internationale publicaties en aantoonbare eigen bijdragen in nationale en internationale netwerken;
 • vermogen verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers;
 • aantoonbare didactische kwaliteiten en in het bezit van een BKO of bereid deze te halen;
 • aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en ervaring voor UHD of bijzonder hoogleraarschap. Als UD bent u bereid hier zich op te ontwikkelen. In ieder geval beschikt u over aantoonbare sociale vaardigheden om verbinding te leggen en samen te werken met overige collega’s buiten uw vakgebied.

Hoe ziet de inbedding eruit?

De Remonstranten vormen een zelfstandig kerkgenootschap met een landelijk bureau te Utrecht. Het hoogste gezag ligt bij de Algemene Vergadering maar deze heeft de dagelijkse leiding gemandateerd aan de Commissie tot de Zaken. De Algemene Vergadering heeft in 2020 een meerjarenvisie voor de Remonstranten vastgesteld en in 2022 een meerjarenvisie voor het seminarium. Kern van deze visie is een tweesporenbeleid waarbij het seminarium zich zowel op de predikantsopleiding richt alsook op buitenkerkelijke zingevingsgemeenschappen. Deze vacature is van groot belang voor de predikantsopleiding. Beide sporen zullen in goede samenwerking tot nieuwe resultaten moeten komen.

In de kerkorde zijn aan enkele instanties een gedeeltelijk zelfbestuur toegekend, zoals aan het seminarium. Het seminarium is verbonden aan de Faculteit Theologie en Religie van de Vrije Universiteit. De faculteit is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek; het seminarium voor de inhoud. De benoeming vindt plaats in nauwe samenwerking met de faculteit. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de faculteit of het seminarium, zulks in nauw overleg met de te benoemen kandidaat. De kandidaat zal aan de faculteit deel uitmaken van een van de twee wetenschappelijke afdelingen en zich aansluiten bij een passende onderzoeksgroep.

Wat bieden wij u?

 • Een dienstverband van vooralsnog 0,4 fte conform de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Een contract voor 18 maanden met proeftijd van 2 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.
 • Een salaris in overeenstemming met het niveau van de functie en de kennis en ervaring.
 • Mogelijkheid van (doorgroeien naar) een voordracht voor een (bijzondere) leerstoel afhankelijk van het voldoen aan de facultaire criteria en de criteria uit het functieprofiel.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Remonstranten kunt u terecht op onze website via www.remonstranten.org en voor het seminarium en het Arminius Instituut op www.remonstranten.nl/wiki/organisatie/arminius-instuut/. Ook kunt u meer informatie krijgen bij de rector prof. dr. G.D. (Goos) Minderman (goosminderman@gmail.com) en voorzitter van de benoemingsadviescommissie Prof. dr. T.H. (Hetty) Zock (t.h.zock@rug.nl). Voor meer informatie over de faculteit kunt u terecht op Faculteit Religie en Theologie – Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl).

Procedure

Er is een benoemingsadviescommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap, van de faculteit, en externe deskundigen. De commissie zal een voordracht doen aan het faculteitsbestuur en, gehoord het College van Curatoren, aan de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae en een lijst van publicaties ontvangen wij graag vóór
1 maart 2023
. Wij vragen u naast uw brief en cv een korte notitie te schrijven van ongeveer twee pagina’s waarin u uw ideeën formuleert voor een toekomstig onderzoeksplan, gericht op de vraag hoe het doordenken van het remonstrants gedachtengoed opnieuw vruchtbaar kan worden gemaakt voor het heden. Graag ontvangen wij uw informatie in een enkel Pdf-bestand.

U kunt uw sollicitatie digitaal sturen naar  Prof. dr. T.H. (Hetty) Zock personeel@remonstranten.org