Financiën

Financieel beleid

De financiële positie van de Remonstrantse Gemeente Dordrecht is gezond, en heeft gelukkig voldoende buffer om tegenvallers op te vangen. De inkomsten, waaronder de vrijwillige jaarlijkse bijdrage van leden en vrienden, dekken ongeveer 80% van de huidige kosten. Speciale activiteiten blijven noodzakelijk om de inkomsten aan te vullen.

Beloningsbeleid

Het traktement van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Voor de beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, organist, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De financiële resultaten evenals de laatste begroting zijn als bijlage opgenomen. De cijfers behoeven ieder jaar goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

In het nieuwe beleidsplan wordt onderzocht op welke wijze we het gebouw verder kunnen benutten en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Voor verdere inlichtingen, zoals het bankrekeningnummer, kunt u terecht bij de penningmeester, mail

De gemeente heeft een ANBI-status – eventuele giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.